Tutec Bt. adatvédelmi szabályzat

A weboldalunk címe: http://www.tutec.eu.

A Tutec Bt. (továbbiakban Szolgáltató) a webáruházának szolgáltatásait igénybe vevők (továbbiakban Felhasználók) adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) 2. § a) szerint jár el.

A Szolgáltató a Felhasználó által számára a megrendelés során, vagy azzal kapcsolatban megadott adatokat kizárólag a szerződés teljesítése és a létrejött szerződés feltételeinek bizonyítása érdekében kezeli, tárolja.

A Szolgáltató, az Eker tv. 13/A. (1) bekezdése alapján, a nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó szerződések tekintetében az alábbi célokból jogosult adatokat kezelni: a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, a szerződés módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződésből származó díjak számlázása, és a szerződéssel kapcsolatos követelések érvényesítése.

Az adatkezelés célja: a webáruház szolgáltatásainak (a továbbiakban: szolgáltatások) megfelelő nyújtása és igénybe vétele, így különösen a Felhasználók regisztrációja és nyilvántartása, a megrendelések kezelése és teljesítése, illetve az azokhoz kapcsolódó számlázás lebonyolítása és dokumentálása, továbbá a vásárlói szokások elemzése.

A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat, a fent meghatározottaktól eltérő célból – például elektronikus hirdetés, hírlevél küldése – csak az adatkezelés céljának, az adatkezelő személyének előzetes megadásával és a Felhasználó előzetes, célhoz kötött hozzájárulásával kezeli.

A fenti célokból a Szolgáltató a Felhasználók azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatainak és lakcímeiknek kezelésére jogosult, továbbá a szolgáltatás nyújtása céljából kezelhet olyan személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, így tehát ezen adatok tekintetében az adatkezelés kötelező. A Szolgáltatónak mindazonáltal úgy kell üzemeltetnie a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközeit, hogy a személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Eker. tv.-ben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A Szolgáltató a Felhasználó adatait a szerződés teljesítéséhez szükséges célból és mértékben csak olyan harmadik személynek adja ki, aki alvállalkozójaként (futárszolgálat), közreműködőjeként jár el a szerződés teljesítése során.

A regisztráció során rögzített adatok:
A webáruházból csak regisztrált vásárlók rendelhetnek meg termékeket.

A kezelt adatok köre: vezetéknév és keresztnév, szállítási cím, továbbá amennyiben az eltérő úgy a számlázási cím (cég esetén a cégnevet is szükséges feltüntetni), e-mail cím, telefonszám, a megrendelt termékek, a megrendelt termékek mennyisége, a választott fizetési mód, a megrendelt termékek elnevezése, a megrendelt termékek bruttó és nettó vételára, megrendelésük időpontja, a megrendelés egyedi azonosítója.

Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. Rendeletének (1) a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, az Sztv. 169. § (2) bekezdése és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény 13/A. §-a.

Az adattárolás határideje: a regisztráció során megadott adatok esetében az érintett törlési kérelméig, minden más esetben az adatfelvételtől számított 8 év [Sztv. 169. § (1)-(2)]

Az adatkezelés módja: elektronikus

A Szolgáltató a mindenkori legmodernebb software és hardware eszközök alkalmazásával védi a Felhasználó által megadott adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Felhasználó jogai:

Hacsak az alkalmazandó jogszabályok nem korlátozzák, a Felhasználók számára az alábbi jogok biztosítottak:

  • Hozzáférési jog – joga van tájékoztatást kapni az általunk feldolgozott személyes adatairól, továbbá joga van az ezen adatokhoz való hozzáféréshez.
  • Helyesbítéshez való jog – joga van kérni személyes adatainak módosítását vagy frissítését, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak.
  • Törléshez való jog – joga van kérni személyes adatainak törlését. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.
  • Korlátozáshoz való jog – joga van kérni, hogy ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesszük személyes adatai összességének vagy egy részének feldolgozását.
  • Kifogásolási jog:
    • joga van ahhoz, hogy bármikor kifogást emeljen a személyes adatai általunk történő feldolgozása ellen az Ön adott helyzetéhez kapcsolódó okokból kifolyólag;
    • joga van ahhoz, hogy kifogást emeljen személyes adatai közvetlen értékesítési célokból történő feldolgozása ellen;
  • Az adatok hordozhatóságához való jog – joga van ahhoz, hogy személyes adatairól elektronikus formátumú másolatot kérjen, valamint ahhoz, hogy a személyes adatait egy másik fél szolgáltatásában való használat céljából továbbítsa

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

Melyek a Felhasználó személyes adatai, amelyeket a weboldal használata során gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket:

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló Felhasználó IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált Felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Sütik

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és webcímet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált Felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden Felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Hová továbbítjuk az adatokat

A Felhasználók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.